For å kunne motta tilskudd fra VFU så må velforeningen ha betalt medlemskontingent til VFU. Les mer om medlemskap under Om oss - om VFU 

  • STARTTILSKUDD

Starttilskudd gis til nystartede velforeninger som melder seg inn i VFU.
Vi gjør oppmerksom på at medlemskontigenten må være betalt, før starttilskuddet blir utbetalt. Det gis også tilskudd til velforeninger som har "gjenoppstått", send en mail til post@vfu.no eller ta kontakt på kontakt-siden for å se om dette er aktuelt for din velforening. 

Tilskudd kr 2.500,-


  • SØKNAD TIL SOSIALE ARRANGEMENTER /AKTIVITETER
Det gis tilskudd til sosiale arrangementer, som velforeningen arrangerer.
Velforeningsarrangementet skal i utgangspunktet være for alle foreningens medlemmer, også barna. Det kan gis tilskudd til egne arrangementer for ulike grupper, men slike søknader vil bli behandlet individuelt (eks. LAN for ungdom i velforeningen, seniortreff, 1. klasseklubb, barseltreff og årsmøte). Det gis ikke tilskudd til alkohol.
Formålet med arrangementene må i utgangspunktet være å skape trivsel, aktivitet, kontakt, fellesskap og samhold i velforeningen.
En velforening kan søke om å få dekket kostnader inntil kr 2 500,- for hvert arrangement. Mot kvittering.
Dersom flere velforeninger går sammen om å arrangere et felles arrangement, kan hver velforening søke om å få dekket inntil kr 2 500,-.
Det kan f. eks. gis støtte til mat, premier, pynt/dekor, uteleker, redskaper, innkjøpte tjenester (eks. artist) og større ting som velforeningen trenger (eks. trillebår, bålpanne, telt).
Innkjøpene skal være i velforeningenes eie, ikke privat.
Det gis ikke tilskudd til lekeapparater, avfallscontainer eller andre tiltak som omfattes av andre tilskuddsordninger, eks dugnadsmidler fra Haugesund kommune (eks. sand, maling, trær, flerårige planter).
Sammen med kvitteringer, ønsker VFU at det sendes inn bilde/r av arrangementet. Husk GDPR slik at vi kan bruke bildene som inspirasjon i sosiale medier.
SØKNADSFRIST: Hele året. Søknaden sendes VFU innen en (1) måned etter at arrangementet har funnet sted.


Bruk gjerne denne listen i mailen når du søker på mail (post@vfu.no)

Navn på Velforening:

Informasjon om arrangement:

Dato for arrangement:

Bilder fra arrangement:

Kan bilder brukes på VFU sine sosiale medier: Ja/Nei

Sum utlegg med kvitteringer:

Kontonummer til velforeningen:

 

  • TILSKUDD DUGNADSMIDLER

Dugnadsmidler skal stimulere til sosial og fysisk aktivitet i nærmiljø.

Dugnadsmidler kan være materiell, utstyr, leie av maskin (kjøp av tjenester). Dugnadsmidler er ikke penger som overføres velforeninger. 

Medlemsforeninger i VFU og som har betalt kontingent vil bli prioritert.

Eksempler på tilskuddsberettige tiltak: Plante busker/trær i nærmiljøet, lage/utbedre nærmiljø-/aktivitetsanlegg, lage/utbedre turstier, maling/beis til utstyr,  rydding av kratt mv.

Eksempler på ikke tilskuddsberettige tiltak: Lekeplassutstyr, fartsdumper, postkassestativ, støtdempende fallunderlag, leie av kontainer mv

Søknadene behandles av et utvalg bestående av representanter fra Velforeningens Fellesutvalg (VFU) og Seksjon Park og Friluft.

Søknader kan leveres/sendes inn hele året, men i perioden oktober – mars og i juli er det ingen tildeling av dugnadsmidler. Søknader som kommer inn i denne perioden blir behandlet på førstkommende møte.

Godkjente tiltak må utføres/ferdigstilles innen 01. desember tilsagnsåret. Årets tilsagn kan ikke overføres til neste år.

Velforeninger som har fått tilsagn om dugnadsmidler vil bli kontaktet av vår prosjektleder for avtale om tidspunkt for levering av materiell. Jfr. tilsagnsbrev

Søk via denne linken til Parkavdelingen i Haugesund Kommune.



  • SØKNAD TIL ADVOKATHONNORARER

Velforeninger kan søke om å få dekket advokathonnorarer til saker som gjelder sin velforening. Inntil kr.1500 pr. sak.

SØKNADSFRIST:   Hele året, men snarest etter at regningen er mottatt.

Tilskudd kr 1.500,-

 

  • RYDDEAKSJON/DUGNAD (Aksjon Rusken) 

Aksjon Rusken er en ryddeaksjon som blir gjort i nærområdet til hver enkel velforening, som kommunen støtter. Det er kun søppel som blir funnet på friområder som skal kastes, ikke fra private hus og hager.  Kontakt kommunen for hjelp til det praktiske ved ryddeaksjonen og mulighet til å få avfallsekker og transport. 

For mer informasjon.Trykk her

 Tips: Det kan søkes om tilskudd til sosiale arrangement i forbindelse med ryddeaksjonen/dugnaden.


  • SKJØTSELSAVTALE

Alle velforeninger i Haugesund kommune kan søke Parkavdelingen for mulighet til å inngå en skjøtselsavtale. 
Avtalen omhandler drift og skjøtsel av friområder, aktivitet- og nærmiljøanlegg. Avtaler kan inngås for arealer/anlegg som ligger innenfor velforeningens ”område” og er i kommunal eie eller har kommunalt driftsansvar.

Hovedregelen er at avtalene varer i 2 år. Annen avtaleperiode kan i spesielle tilfeller aksepteres.

SKJØTSELSAVTALER:
Eksempler på oppgaver tilknyttet skjøtselsavtaler:  Renhold og tilsyn av anlegg/område.  Beising/maling av benker, bord, levegger og annet lekeplassutstyr.  Klipping av plener og andre grasarealer.  Årlig rydding/beskjæring av kratt mv.  Ettersynsprogram for lekeplassutstyr

Krav til velforeningen: Avtalen må godkjennes på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Velforeningen må være medlem av VFU og ha betalt kontingent. Mislighold av avtalen kan medføre karantenetid for inngåelse av nye avtaler. 

Søknadsfrist for skjøtseslavtale er 1 september, kontakt Parkavdelingen via Haugesund kommune sine nettsider. 


  • ANDRE TILSKUDD

Haugesund kommune var tidligere medlem av Tilskuddsportalen. Denne avtalen er nå avsluttet. 

Haugesund kommune har på sin hjemme side flere tilskuddsordninger. Sjekk ut her