Vedtekter for Velforeningenes Fellesutvalg, Haugesund
 
Vedtatt på konstituerende møte 2.2.1983, med senere endringer. Siste endringer foretatt av årsmøtet 28.3.2012
1.0 NAVN
1.1. Foreningens navn skal være VELFORENINGENES FELLESUTVALG, HAUGESUND.

2.0 FORMÅL
2.1. Velforeningenes Fellesutvalg, Haugesund, heretter kalt VFU, er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for byens velforeninger. VFU skal være tilsluttet et landsdekkende velforbund.

2.2. VFU skal:
2.2.1. bistå den enkelte velforening med råd og veiledning i den utstrekning velforeningene selv ønsker og VFU finner det naturlig.
2.2.2. ivareta medlemsforeningenes interesser overfor kommunale og andre offentlige organer.
2.2.3. være kontaktorgan mellom kommunen og velforeningene.

3.0 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT 

3.1. Alle velforeninger i Haugesund som har egne vedtekter og gjennomfører demokratiske valg har anledning til å bli medlemmer i VFU.

3.2. Kontingenten beregnes på grunnlag av antall husstander i den enkelte velforening og fastsettes for hvert år av årsmøtet.

3.3. De tilsluttede medlemsforeninger er pliktige til å betale den kontingent som fastsettes etter punkt 3.2. Innbetaling foretas av den enkelte medlemsforening innen 15. april hvert år.

4.0 REGNSKAP OG REGNSKAPSÅR 

4.1. Revidert regnskap og budsjett legges fram for medlemmene hvert år.

5.0 ÅRSMØTER OG EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER 

5.1. Årsmøtet er VFUs øverste myndighet.

5.2. Medlemmer, i tilsluttede velforeninger som har betalt kontingent, har møterett.
5.3. Årsmøtet og regnskapsperioden følger kalenderåret. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned hvert år.
5.4. Innkalling med saksliste og årsmelding sendes elektronisk eller som vanlig post til samtlige medlemsforeninger en måned før møtet.
 
5.5. Eventuelle forslag fra medlemsforeningene må være styret i hende senest tre uker før møtet.

5.6. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje skriftelig. Medlemsforeninger, som har betalt sin kontingent, med mindre enn 75 medlemmer har en stemme, mens foreninger med 75 medlemmer eller mer har to stemmer. Styre- og varamedlemmer har stemmerett i alle saker, unntatt i behandling av årsmelding og regnskap.

5.7. Kun møtende velforeninger har stemmerett på årsmøtet.
5.8. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
· Godkjenne innkalling og dagsorden
· Valg av dirigent og to referenter
· Styrets årsmelding
· Regnskap med revisjonsberetning
· Fastsettelse av kontingent
· Budsjett
· Innkomne forslag
· Valg
5.9. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst ¼ av medlemsforeningene skriftlig forlanger dette. Innkallingen skjer med 14 dagers varsel. For øvrig følges samme prosedyre som for årsmøtet.

6.0 MEDLEMSMØTER/ANDRE MØTER 

6.1 Styret arrangerer medlemsmøter eller andre møter når det foreligger saker som medlemsforeningene bør orienteres om eller når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et større forum.
6.2 Også de enkelte medlemsforeninger kan anmode VFUs styre om å innkalle til medlemsmøte, eventuelt andre møter.

6.3 Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret i den videre behandling.

7.0 STYRE 

7.1 VFU ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og to varamedlemmer.

7.2 Styret forestår den daglige drift og ledelse av VFU i samsvar med gjeldende vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

7.3 Styret er beslutningsdyktig når leder og to styremedlemmer eller nestleder og to styremedlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

7.4 Varamedlemmene deltar i styremøtene.

7.5 Styret påser at det føres protokoll over saker som behandles i års-, medlems- og styremøter.
7.6 Ingen velforening kan ha mer enn to representanter i VFUs styre. For øvrig tilstrebes en geografisk fordeling av styrevervene.

7.7 Styret kan, etter behov, innhente personer til enkeltsaker eller komiteer for å avlaste styret i dets arbeid.
8.0 VALG
8.1 Årsmøtet velger: Leder, fire øvrige medlemmer til styret, 1. og 2. varamedlem til styret, to revisorer, valgkomite på to personer, samt dirigent og to referenter for årsmøtet.

8.2 Leder og varamedlemmer velges for et år. Styrets øvrige medlemmer, valgkomite og revisorer for to år av gangen, slik at tilnærmet halvparten velges hvert år. Styret konstituerer seg selv.

8.3 Valg av utsendinger eller representasjon for øvrig delegeres til styret.

9.0 VEDTEKTSENDRINGER 

9.1. Endringer i vedtektene kan bare foretas av årsmøtet. Forslag til slike endringer fremsettes for styret som påser at forslaget offentliggjøres for samtlige medlemsforeninger før årsmøtet. Styret kan på eget initiativ foreslå vedtektsendringer.

10.0 OPPLØSNING AV VFU 

10.1 Oppløsning av VFU kan bare skje på ordinært/ekstraordinært årsmøte og med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av VFUs samlede medlemsforeninger. Etter behandling i den enkelte medlemsforening tas saken opp på ny i årsmøte, hvor endelig vedtak om oppløsning skjer med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

10.2 Ved oppløsning av VFU skal foreningens midler fordeles slik årsmøtet måtte bestemme.